Podmiotem leczniczym, którego dotyczy niniejszy regulamin jest Kamila Kruk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Kamila Kruk z siedzibą w Konstancie -Jeziorna, wykonująca działalność leczniczą w ramach zakładu leczniczego „Stomatologia Królewska 24” przy ul. Królewskiej 24, 05-520 Konstancin Jeziorna.

§1

1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność w zakładzie podmiotu leczniczego „Stomatologia Królewska 24″, przy ul. Królewskiej 24, 05-520 Konstancin Jeziorna.
2. W ramach zakładu podmiotu leczniczego działa jednostka organizacyjna Centrum Stomatologia Królewska 24, ul. Królewska 24, 05-520 Konstancin Jeziorna.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr 000000240202

§2
Podstawa działania

Podmiot leczniczy działa na podstawie:
a. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654;
b. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust.4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.);
c. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego;
d. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym aktów wykonawczych do ustaw.

§3
Zakres regulaminu

Regulamin podmiotu organizacyjnego określa:
a. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
b. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego;
c. Organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych zakładu podmiotu oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami i komórkami;
d. Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu podmiotu leczniczego;
e. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń;
f. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
g. Warunki prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
h. Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
i. Prawa i obowiązki pacjenta.

§4
Rodzaj działalności

Podmiot leczniczy, w ramach zakładu podmiotu, prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
a. Chirurgia stomatologiczna
b. Ortodoncja
c. Periodontologia
d. Protetyka stomatologiczna
e. Stomatologia dziecięca
f. Stomatologia zachowawcza z endodoncją
g. Chirurgia szczękowo-twarzowa
h. Rentgenodiagnostyka

§5
Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot leczniczy, udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu podmiotu leczniczego położonego przy ul. Królewskiej 24, 05-520 Konstancin Jeziorna.
2. Świadczenia udzielane są w terminie ustalonym indywidualnie z pacjentem i odpowiadają godzinom przyjęć personelu medycznego.
3. Stomatologia Królewska 24 czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach:
pon. 9,00-20,00
wt. 9,00-20,00
śr. 9,00-20,00
czw. 9,00-20,00
pt. 9,00-20,00
sob. 9,00-20,00

§6
Struktura organizacyjna i sposób kierowania

1. W ramach struktury podmiotu leczniczego wyodrębniono zakład leczniczy pod nazwą Stomatologia Królewska 24, położony przy ul. Królewskiej 24, 05-520 Konstancin Jeziorna.
2. W ramach zakładu leczniczego wyodrębniono jednostkę organizacyjną – Centrum Stomatologia Królewska 24 położoną przy ul. Królewskiej 24, 05-520 Konstancin Jeziorna.
3. Zakładem i jednostką organizacyjną kieruje bezpośrednio podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź upoważniona przez niego osoba (kierownik). Nadzór merytoryczny nad zapewnieniem właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej sprawuje kierownik wyznaczony przez właściciela.

§7
Cele i zadania podmiotu leczniczego

1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Do podstawowych zadań podmiotu należy:
a. wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych,
b. wykonywanie badań o charakterze profilaktycznym,
c. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji
d. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
e. prowadzenie działalności edukacyjnej
f. inne zadania
3. Podmiot leczniczy gwarantuje jednocześnie, że:
a. świadczenia udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
b. pomieszczenia oraz wyposażenie podmiotu leczniczego w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach;
c. aparatura i sprzęt medyczny są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie oraz we wpisie do RPWDL z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostce organizacyjnej, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu lub w innym miejscu pobytu pacjenta.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej oraz drogą elektroniczną. Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informację o dacie i godzinie wizyty.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości jak najszybciej, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy zakładu leczniczego.
5. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są pacjentowi niezwłocznie, niezależnie od kolejki oczekujących.
6. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu, które uniemożliwiają zachowanie terminu wykonania świadczenia, należy poinformować pacjenta w każdy możliwy sposób.
7. Lekarze kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.

§9
Zadania jednostek organizacyjnych zakładu

1. Do zadań podmiotu leczniczego i wyodrębnionej jednostki organizacyjnej należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólno- stomatologicznych, świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii, rentgenodiagnostyki, a w szczególności:
a. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów;
b. zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych pacjentów;
c. orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów;
d. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej;
e. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia;
f. dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności;
g. stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli zakładu, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§10
Warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

1. Poszczególne jednostki organizacyjne funkcjonujące w ich ramach zakładu podmiotu leczniczego oraz osoby udzielające w imieniu podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub osobą przez niego upoważniona (kierownik).

§11
Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
b. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
d. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych na zasadach prawem przewidzianych.

§12
Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych

1. Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.
2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie w razie zawarcia przez podmiot leczniczy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, podmiot leczniczy nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów.
3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat podana jest do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty poprzez wywieszenie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej podmiotu.
4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
7. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.
8. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależniać jego udzielenia od uprzedniego uiszczenia opłaty.

§13
Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
2. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
3. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
b. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
d. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
4. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
5. Na żądanie pacjenta administrator udostępnia mu nieodpłatnie pierwszą kopię jego danych osobowych, w tym zawierającą jego dokumentację medyczną;
6. Za następne każdorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej, pacjent lub podmiot uprawniony uiszcza opłatę wysokości:
• 0,38 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
• 2,18 zł – za elektroniczny nośnik danych,
• 10,91 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

§14
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, bez zbędnej zwłoki.
2. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufność i ochrony danych osobowych.
3. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
4. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w zakładzie podmiotu leczniczego należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a. do wglądu zakładu podmiotu leczniczego, za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego pracownika,
b. poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii, i przekazanie w zaklejonej kopercie, za potwierdzeniem odbioru podmiotowi uprawnionemu,
c. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w podmiocie leczniczym uwierzytelnionego odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji.
6. Zakład podmiotu leczniczego udostępnia dokumentację medyczną:
a. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
b. po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia; dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia;
c. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
d. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
e. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia niżej wymienionym podmiotom: wojewodom, konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.

§ 15
Prawa i obowiązki pacjenta

1. Podczas korzystania ze świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pacjent ma prawo do:
a. poszanowania godności przez personel medyczny;
b. otrzymywania świadczeń wykonywanych przez wykwalifikowany, spełniający ustawowe warunki personel;
c. otrzymywania rzetelnych informacji w przedmiocie stanu zdrowia;
d. wyrażania zgody lub nie wyrażenia zgody do udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych;
e. poszanowania praw pacjenta przewidzianych w ustawie z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta oraz w przepisach szczególnych;
2. Podczas korzystania ze świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pacjent ma obowiązek:
a. przestrzegania regulaminu porządkowego placówki
b. wstrzymania się od używania tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie podmiotu leczniczego i w jego najbliższej okolicy
c. zachowania higieny osobistej
d. posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych
e. przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa
f. przestrzegania zaleceń lekarza
3. Kierownik Podmiotu Leczniczego zapewnia dostęp do informacji o prawach pacjenta.
4. Pacjent który uważa, że jego prawa zostały naruszone ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika Podmiotu Leczniczego.

§16
Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez właściciela podmiotu leczniczego.
2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.
3. Zmiany i uzupełnienia do regulaminu wprowadzane będą na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej zakładu podmiotu leczniczego oraz zmian zachodzących w wyniku obowiązywania nowych przepisów prawa.
4. W kwestiach nieuregulowanych, postanowienia znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik:
Cennik usług

Sporządziła i zatwierdziła:
Kamila Kruk

Opinie

  Zarejestruj się online!
  Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych w powyższym formularzu jest Kamila Kruk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Kamila Kruk z siedzibą w Konstancinie Jeziorna przy ul. Królewskiej 24, 05-520 Konstancin Jeziorna. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w „Polityce prywatności”.

  Sprawdź naszą lokalizację

  ul. Królewska 24
  05-520 Konstancin-Jeziorna

  (Wejście oraz parking dla pacjentów jest od strony ul. Mirkowskiej)

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”. Operacja pn. „Nowe, innowacyjne i prozdrowotne rozwiązania sprzyjające podnoszeniu kompetencji zawodowych, zastosowane w Gabinecie Stomatologicznym Kamila Kruk”, mająca na celu rozwijanie firmy w zakresie usług stomatologicznych sprzyjających promowaniu lokalnych produktów rolnych poprzez zakup wyposażenia oraz utworzenie jednego miejsca pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Umów wizytę